Lovverket gir både plikter og rettigheter for dere som bedrift. Lovene skal sikre at så mye som mulig av avfallet kildesorteres og materialgjenvinnes, i tillegg til å forebygge og redusere miljøproblem og hindre forsøpling. Lovene legger opp til sirkulær økonomi i praksis.

Hva krever loven at bedrifter kildesorterer?

Som bedrift har dere selv ansvaret for å gjøre avtale med et avfallsselskap og sørge for at bedriftens avfall leveres til et lovlig avfallsanlegg, med mindre det kan gjenvinnes eller brukes videre på en annen måte. Dere er også ansvarlig for å organisere kildesorteringen og avfallshåndteringen på arbeidsplassen.

Dette avfallet sier loven at er dere må kildesortere på arbeidsplassen:

 • Betong og tegl
 • Bygg- og anleggsavfall
 • Farlig avfall (om du har mer enn 1 kg)
 • Forurensede masser
 • Glass- og metallemballasje (fra 1. januar 2025)
 • Landbruksplast
 • Matavfall 
 • Plast 
 • Papp og papir (fra 1. januar 2025)
 • Park- og hageavfall
 • Radioaktivt avfall
 • Smittefarlig avfall
 • Tekstilavfall (fra 1. januar 2025)
 • Vindu med PCB

Hvilket avfall kan bedrifter levere til forhandlere?

En god del avfall kan dere som bedrift levere inn til forhandlere, for eksempel når dere gjør innkjøp til bedriften.

Dette avfallet kan bedrifter levere til forhandlere: 

 • Batteri (kostnadsfri levering, ingen kjøpsplikt)
 • Elektronikk (kostnadsfri levering, men selger kan kreve nykjøp)
 • Dekk (kostnadsfri levering, ingen kjøpsplikt)
 • Flasker og bokser med pant
 • Eksplosiver (selger kan kreve betaling for å dekke kostnadene)

Hva skjer om bedriften ikke følger lovene om avfall?

Myndighetene fører tilsyn hos virksomheter for å se om lovkravene følges. Hvis det avdekkes brudd på miljøkravene må virksomheten rette opp bruddet og melde tilbake om at dette er gjort innen en gitt frist.

Om det avdekkes alvorlige brudd eller det er store miljøkonsekvenser knyttet til bruddet, kan det benyttes virkemidler som tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr. De mest alvorlige sakene blir politianmeldt.

Lover om ulike typer avfall

I Norge har vi Avfallsforskriften og Forurensingsloven som gir både rettigheter og plikter for dere som bedrift. 

Forurensningsloven fastsetter prinsippet om at den som forurenser skal betale. Det vil si at kostnadene ved å hindre eller begrense forurensning og avfallsproblemer skal dekkes av bedriften som er ansvarlig for forurensingen/avfallet. Avfallsforskriften inneholder ulike lovpålagte krav til kildesortering på arbeidsplassen, i tillegg kan bedriften ha deklarasjonsplikt og eventuelt informasjonsplikt.