Tegl og takstein

Tegl, eller teglstein, er murstein som fremstilles av leire ved forming og brenning. Takstein er stein som brukes til taktekking. 

Teglavfall kan være forurenset av miljøgifter som for eksempel PCB, PAH og tungmetaller. Ved å sortere dette riktig forhindrer vi at miljøgifter kommer på avveie.

Finn avfallsselskap i kart 

Slik håndteres Tegl og takstein på jobb

  1. Sorter ren tegl og takstein i container på arbeidsplassen.
  2. Avhengig av hvilken avtale bedriften har, hentes avfallet hos bedriften eller leveres til mottak.

Tegl og takstein som er forurenset:

  • Finn ut hvor forurenset avfallet er før det leveres. Teglavfall over en gitt forurensningsgrad transporteres direkte til godkjent deponi.


Typiske produkter dere sorterer som tegl og takstein:

  • Murverk
  • Belegning på gangveier
  • Taktekking

Typiske produkter dere ikke sorterer som tegl og takstein:

  • Tegl og takstein som inneholder organisk materiale, tak og tjærepapp, forurensede masser og fremmedelementer
  • Forurenset avfall
  • Andre avfallstyper