Medisinsk avfall

Medisinsk avfall deles inn i tre grupper: medisinavfall (medisinsk avfall som ikke er smittefarlig), stikkende og skjærende avfall (stikkende og skjærende medisinsk avfall som ikke er smittefarlig) og smittefarlig avfall.

Ved å sortere medisinsk avfall på riktig måte, sikres avfallet for uvedkommende og lovens krav til håndtering av smittefarlig avfall. For å beskytte liv og helse er det viktig å unngå at bakterier som er immune mot mange typer medisiner, går tilbake til naturen og utgjør en potensiell trussel. I tillegg er det viktig for å unngå forurensning eller spredning av smitte til mennesker, dyr eller miljø.

Finn avfallsselskap i kart 

Slik håndteres Medisinsk avfall på jobb

Medisinavfall er legemidler som ikke er blitt brukt eller er gått ut på dato, inkludert ubrukte medisiner i emballasje, samt medisinske rester i sprøyteposer, som ikke er smittefarlig. Håndtering av medisinavfall er underlagt spesifikke krav.

 1. Sorter avfallet i beholdere som egner seg for lagring og transport.
 2. Merk emballasjen slik at det kommer tydelig frem at innholdet er medisinavfall.
 3. Ta kontakt med avfallsselskapet dere har avtale med om henting av medisinavfall. 


Stikkende og skjærende avfall, som sprøyter og kanyler, som ikke er blitt brukt og som ikke er smittefarlig.

 1. Sorter avfallet i godkjente gule bokser.
 2. Merk emballasjen slik at det kommer tydelig frem at innholdet er stikkende og skjærende avfall.
 3. Ta kontakt med avfallsselskapet dere har avtale med om henting av medisinavfall. 


Smittefarlig avfall er avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling, undervisning, forskning og diagnostikk som sekret, blodprøveutstyr og kanyler. Håndtering av smittefarlig avfall fra helse- og dyrehelsetjenesten reguleres gjennom en egen lovforskrift.

 1. Sorter avfallet i støtsikre og vanntette (gule) beholdere som egner seg for lagring og transport uten at det medfører smittefare og/eller fare for avrenning. 
 2. Merk beholdere tydelig med ”smittefarlig avfall” og EAL-kode 180103 eller 180202 (som angir avfallets opprinnelse). 
 3. Smittefarlig avfall er farlig gods og henting må bestilles separat til et bestemt hentetidspunkt, etter avtale med sluttbehandler. 


Oppbevar alltid medisinsk avfall utilgjengelig for uvedkommende.

Typiske produkter dere sorterer som medisinsk avfall:

Medisinavfall

 • Emballerte legemidler
 • Uåpnede legemidler
 • Medisinrester i sprøyteposer/medisinglass
 • Medisiner i flytende eller fast form 


Stikkende og skjærende avfall

 • Ubrukte sprøyter
 • Ubrukte kanyler
 • Ubrukte Kniver og skalpeller
 • Annet stikkende og skjærende avfall som ikke er brukt


Smittefarlig avfall

 • Sekret
 • Bandasje/bleier benyttet til pasienter med alvorlige infeksjoner
 • Brukte kanyler
 • Blodprøveutstyr
 • Brukte stikkende / skjærende avfall
 • Patologisk avfall, som materiale med blod, vevsprøver og andre biologiske prøver fra mennesker eller dyr
 • Brukte pacemakere


Typiske produkter dere ikke sorterer som medisinsk avfall:

Medisinavfall

 • Radioaktivt materiale
 • Farlig avfall
 • Smittefarlig / infeksjonsfremmende avfall


Stikkende og skjærende avfall

 • Stikkende og skjærende avfall som er brukt


Smittefarlig avfall

 • Animalsk avfall, som dyrekadaver, slakteavfall, kassert melk etc.
 • Ikke smittefarlig avfall fra helsetjenesten
 • Ikke smittefarlig avfall fra dyrehelsetjenesten
 • Medisinavfall