Forurensede masser

Forurensede masser er masser som inneholder forurensning, men som ligger under grenseverdiene for farlig avfall. 

Sentrale bystrøk og gamle industriområder er typiske områder hvor det er mistanke om forurenset grunn. Det er viktig å gjøre analyser av masser for å unngå forurensning av jord og berggrunn.

Finn avfallsselskap i kart 

Slik håndteres Forurensede masser på jobb

Ved opprydding av forurenset grunn: 

 1. Er det fare for forurenset grunn? Gjennomfør undersøkelser av massen. 
 2. Kommunen utarbeider tiltaksplan, godkjennelse av plan og rapportering.

 

Ved deponering:

 1. Sørg for at massen ikke inneholder annet materiale, fremmedelementer eller masser som er farlig avfall.
 2. Gjennomfør en basiskarakterisering av avfallet. En basiskarakterisering går ut på å analysere avfallet og bekrefte hva det består av (forurensningsgrad og mengde). Formålet med basiskarakteriseringen er å sikre at avfallet håndteres på en trygg og forsvarlig måte i henhold til lokale, nasjonale og internasjonale lover og reguleringer.
 3. Dokumenter forurensningen av massen.
 4. Lever massen som skal deponeres til godkjent deponi.


Typiske produkter dere sorterer som forurensede masser:

 • Forurenset stein
 • Forurenset grus
 • Forurenset jord
 • Forurenset betong


Typiske produkter dere ikke sorterer som forurensede masser:

 • Masser uten forurensnig