Asfalt

Asfalt som graves opp, freses eller fjernes på annen måte fra sin opprinnelige funksjon på veier, gater eller plasser.

Samlebegrepet på dette er returasfalt.

Finn avfallsselskap i kart 

Slik håndteres Asfalt på jobb

 1. Lever asfalt til godkjent mellomlagring og/eller gjenvinning. Det er ikke tillatt å legge asfalt i fylling.
 2. Dokumenter ved innlevering at returasfalten er fri for tjære eller andre farlige forurensninger.


Asfalt som inneholder steinkulltjære:

 1. Asfalt produsert før 1970 kan inneholde steinkulltjære.
 2. Asfalt som inneholder steinkulltjære over en gitt grenseverdi klassifiseres som farlig avfall.
 3. Asfalt som klassifiseres som farlig avfall leveres til godkjent deponi.


Typiske produkter dere sorterer som asfalt:

Asfalt som graves opp, freses eller fjernes på annen måte fra:

 • Veier og flyplasser
 • Tett kjerne i damanlegg
 • Vannreservoarer
 • Erosjonsbeskyttelse i elver og strandlinjer
 • Stabilisering av havnemoloer
 • Tetningsmembraner
 • Taktekking
 • Industrigulv
 • Friksjonsreduserende såler i kraftverkstunneler
 • Idrettsanlegg
 • Underlag for komposteringsanlegg
 • Gulv i driftsbygninger på gårder


Typiske produkter dere ikke sorterer som asfalt:

 • Grus
 • Betong
 • Mur
 • Asfalt som inneholder steinkulltjære
 • Andre avfallstyper