Herdere

Herdere med peroksider. Foto: Terje Borud
 
Ulike former for herdere er stoffer som brukes for å herde plast eller lim. Stoffene reagerer sterkt med andre stoffer og kan utvikle sterk varme.
 
Vanlige herdere: 
Hydrogenperoksid, herdeplast/epoxy, permanganater, isocyanater
Natrium, kalium, kalsium, karbid
 
Hvorfor sortere herdere?
  • Leveringspliktig: herdere er farlig avfall og skal leveres inn til godkjent mottak. 
  • Helsefare/miljøfare: Etsende og irriterende. Kan forårsake kreft og varige skader på arvematerialet. Brann- og eksplosjonsfare. 

Håndtering av Herdere

Herdere er farlig avfall og skal deklareres. Sterkt reaktive stoffer og organiske peroksider deklareres hver for seg. 
 
Det er viktig å bruke verneutstyr. Unngå søl og sprut - herdere kan gi etseskader og irritere hud, luftveier og øyne. Uorganiske og organiske forbindelser kan reagere kraftig med hverandre og bør holdes adskilt. Kan også selvantenne. Bør oppbevares separat og godt atskilt fra brennbare stoffer. 
 
Hvis det ikke oppbevares i originalemballasjen, må det merkes med hva det inneholder.