Drivstoff og fyringsolje

Foto: Terje Borud
 
Vanlige typer: kanner med diesel, bensin, fyringsolje, parafin, dieselfiltre, bensinfiltre osv. 
 
Hvorfor sortere drivstoff og fyringsolje?
  • Leveringspliktig: Drivstoff og fyringsolje er farlig avfall og skal leveres inn til godkjent mottak. 
  • Helsefare/miljøfare: Benzen i bensin er kreftfremkallende. Drivstoff og fyringsolje må ikke lekke ut i naturen. 

Håndtering av Drivstoff og fyringsolje

Drivstoff og fyringsolje er farlig avfall og skal deklareres. 
 
Bensin fordamper lett, og kan antenne ved lav temperaturer. Blandinger av bensin og andre drivstoffer må håndteres som de bestod av ren bensin. Diesel og fyringsolje er mindre brannfarlige enn bensin. 
 
Drivstoff og fyringsoljer er giftige og farlige ved innånding. Må ikke lekke ut i naturen. Unngå gnister og flammer. Unngå overfylling fra en kanne til en annen. (kan øke fordampningen og dermed risikoen for antennelse)