Gasser

Alle typer gasser må behandles med forsiktighet. Dette gjelder både gasser med farlige egenskaper, så vel som nøytrale gasser som f.eks. CO₂, helium og nitrogen.
 
Gasser med farlige egenskaper er farlig avfall ved
kassering. Med farlige egenskaper menes at de kan være
 • brannfarlig (f.eks. propan og acetylen)
 • giftig (f.eks. hydrogensulfid)
 • etsende (f.eks. hydrogenklorid, som løst i vann gir saltsyre)
 • oksiderende (f.eks. oksygen). 
Hvorfor sortere gasser?
 • Gasser er farlig avfall og er leveringspliktig. Som avfallsbesitter plikter du å levere inn farlig avfall til godkjent mottak.
 • Ved å levere inn farlig avfall til godkjent mottak sørger du for at det ikke kommer til skade på mennesker eller miljø. 

Håndtering av Gasser

 • Trykkbeholdere med gasser skal oppbevares stående og gjerne med hette over ventilen. Unngå slag og støt, og unngå oppbevaring i lukkede rom. Gasser skal aldri slippes ut. 
 • Oksiderende gasser må ikke lagres med brennbare stoffer eller brannfarlige gasser. Ved oppvarming er det fare for eksplosjon.
 • Lekkasje av Halon, KFK og HKFK gasser må unngås. Rask tømming av alle typer gassflasker kan medføre farlige situasjoner.  Alle gasser, om de er farlige eller giftige,vil påvirke luften vi puster. Utslipp av gasser med føre til hodepine, svimmelhet, pustebesvær eller besmimelse
 • Alle typer gasser må behandles med forsiktighet. Dette gjelder både gasser med farlige egenskaper, så vel som nøytrale gasser.
 • Noen gasser har ikke direkte farlige egenskaper, men kan likevel være dødelige for mennesker og dyr, hvis de fortrenger oksygenet i atmosfæren. Dette kan f.eks. skje hvis gasser slippes ut i lukkede rom, eller hvis det ikke er tilgang til frisk luft.