Løsemidler

Foto: Terje Borud
 
Løsemidler er ofte klare væsker med sterk lukt. Det svir i øynene, gir hodepine og kvalme. Kommer på flasker eller kanner. 
 
Vanlige løsemidler uten halogen: white spirit, tynner, rødsprit, lynol, tennvæske, vindusspylervæske, avisningsvæske terpentin, alkoolder, aceton osv. 
 
Vanlige løsemidler med halogen: perkloretylen fra renseri, kloroform, trikloreten, triklormetan
 
Hvorfor sortere løsemidler?
  • Leveringspliktig: løsemidler er farlig avfall og skal leveres inn til godkjent mottak
  • Helsefare/miljøfare: Innånding av damp fra løsemidler kan gi hjerneskader, og skader på indre organer. 
  • Sluttbehandling: Videresendes til forbrenning i egnede anlegg

Håndtering av Løsemidler

Løsemidler er farlig avfall og skal deklareres. Løsemidler med og uten halogener deklareres hver for seg. 
  • Unngå innånding av damp fra løsemidler.
  • Bruk verneutstyr ved håndtering.
  • Sørg for at emballasjen er tett og at det oppbevares på sted med god ventilasjon.
  • Unngå flammer og gnister. 
Hvis det ikke oppbevares i originalemballasjen, må det merkes med hva det inneholder.