Organisk avfall

Organisk avfall er en samlebetegnelse for nedbrytbare avfallstyper. 

Organisk avfall inneholder verdifulle ressurser som bør utnyttes. Deponering av organisk avfall fører til betydelig utslipp av klimagasser og er ulovlig.

Håndtering av Organisk avfall

 1. Sorter organiske avfallstyper hver for seg.
 2. Oppbevar avfallet i egnede beholdere.
 3. Avhengig av hvilken avtale bedriften har, hentes avfallet hos bedriften eller leveres til mottak.
 4. Organisk avfall kan mellomlagres i en periode dersom det er en plan for sluttbehandling eller gjenbruk. Mellomlagringen må sikres mot forurensning til omgivelsene.


Typiske produkter dere sorterer som organisk avfall:

 • Matavfall / våtorganisk avfall
 • Park- og hageavfall
 • Slakteavfall
 • Organisk slam


Typiske produkter dere ikke sorterer som organisk avfall:

Uorganisk avfall som 

 • Betong
 • Tegl og takstein
 • Forurensede masser
 • Asfalt
 • Tjærepapp
 • Stein, grus og sand