Tegl og takstein

Tegl, eller teglstein, er murstein som fremstilles av leire ved forming og brenning. Takstein er stein som brukes til taktekking. Mesteparten av tunge bygningsmasser fra riving er så rene at de kan brukes til nyttige formål under visse forutsetninger, men teglavfall kan være forurenset av miljøgifter som for eksempel PCB, PAH og tungmetaller.
 
Vanligste bruksområder for tegl og takstein:
  • Murverk
  • Belegging på gangveier
  • Taktekking
 
Hvorfor sortere tegl og takstein?
  • Dyrt å levere som restavfall
  • Hindre at miljøgifter kommer på avveie og hindre videre forurensning
  • Sikre gjenbruk av kassert tegl og takstein

Håndtering av Tegl og takstein

  • Betong og tegl, uten forurensninger, regnes som rene masser. 
  • Betong- og teglavfall kan være forurenset av miljøgifter. 
  • Betong med maling, puss eller fugemasser, glasert tegl og tegl fra piper kan innholde forurensninger. Massene må ha forurensninger under normverdiene (se definisjon av jord- og gravemasser ovenfor) for å defineres som rene. I tillegg må massene være fri fra innblanding av annet avfall (gips, plast, jord etc.)
  • Betong- og teglavfall kan være forurenset av miljøgifter som for eksempel PCB, PAH og tungmetaller. Mesteparten av de tunge bygningsmassene fra riving er imidlertid så rene at de kan brukes til nyttige formål under visse forutsetninger. Slike masser kan egne seg for eksempel til bærelag og forsterkningslag i veier og parkeringsplasser, til andre tekniske formål eller til tilbakefylling der betong erstatter steinmasser.