Forurensede masser

Forurensede masser er masser som inneholder forurensning, men som ligger under grenseverdiene for farlig avfall. Typiske områder der det er mistanke om forurenset grunn er sentrale bystrøk og gamle industriområder. 
 
Eksempler på forurensede masser: 
  • Forurenset stein
  • Forurenset grus
  • Forurenset jord
  • Forurenset betong
Hvorfor sortere forurensede masser?
  • Dyrt å ikke sortere ut
  • Forhindre forurensning av jord og berggrunn
  • Oppfylle krav i forurensningsloven

Håndtering av Forurensede masser

  • Forurensning skal dokumenteres før forurensede masser leveres inn. Grad av forurensningsgrad og -mengde påvirker hvordan massene skal håndteres videre. 
  • Ved innlevering skilles det ofte i forurensede masser og lett forurensede masser.
  • Forurensede masser skal ikke inneholde annet iblandet materiale, fremmedelementer eller masser som er farlig avfall.
Ved opprydning av forusenset grunn
Tiltakshaver settes krav om å gjøre nødvendige undersøkelser der det kan være forurenset grunn, og gjennomføre nødvendige tiltak. Det settes krav om utarbeidelse av tiltaksplan, godkjennelse av plan hos kommune og rapportering.
 
Ved deponering
Avfallsprodusent skal sørge for at det er gjennomført en basiskarakterisering av avfallet før innlevering og deponering finner sted, jmf avfallsforskriften kapittel 9.