Betong

Betong er et byggemateriale som lages ved å blande sement og vann med tilslag av sand- og steinmaterialer. Hovedandelen av betong fra riving er så rene at de at de kan brukes til nyttige formål under visse forutsetninger, men betong kan være forurenset av miljøgifter som PCB, PAH og tungmetaller. 
 
Vanlige bruksområder for betong:
 • prefabrikerte søyler, bjelker, vegg- og dekkeelementer
 • byggevarer som rør, bygningsstein og takstein
 • bygninger
 • dammer
 • broer
 • kaier
 • - petroleumsplattformer
 
Hvorfor sortere betong?
 • Dyrt å levere som restavfall
 • Hindre at miljøgifter kommer på avveie
 • Sikre gjenbruk av betongavfall, eksempelvis som til bærelag og forsterkningslag i veier og parkeringsplasser

Håndtering av Betong

 • Når bygninger og konstruksjoner rives må avfallet håndteres forsvarlig for å unngå spredning av miljøgifter. 
 • Det er viktig å lokalisere PCB og andre miljøfarlige stoffer før riving gjennomføres. Betong med for eksempel maling, puss eller fugemasser kan innholde forurensninger. 
 • Betong uten forurensning regnes som rene masser. Massene må ha forurensninger under normverdiene for å defineres som rene. I tillegg må massene være fri fra innblanding av annet avfall som gips, plast, jord etc.