Uorganisk avfall

Uorganisk avfall er en samlebetegnelse for avfallstyper som ikke er nedbrytbare. 

Sorter uorganisk avfall for å sikre gjenbruk av ressursene og for å hindre at miljøgifter kommer på avveie.

Håndtering av Uorganisk avfall

 1. Sorter uorganiske avfallstyper hver for seg.
 2. Oppbevar avfallet i egnede beholdere. 
 3. Er avfallet farlig avfall? Merk emballasjen slik at det kommer tydelig frem at innholdet er farlig avfall. Avfallets opprinnelse, kvalitet og type må dokumenteres. Deklarasjonsskjema og veiledning til hvordan dette gjøres finner du på avfallsdeklarering.no.
 4. Avhengig av hvilken avtale bedriften har, hentes avfallet hos bedriften eller leveres til godkjent mottak.


Typiske produkter dere sorterer som uorganisk avfall:

 • Betong
 • Tegl og takstein
 • Forurensede masser
 • Asfalt
 • Tjærepapp
 • Stein, grus og sand


Typiske produkter dere ikke sorterer som uorganisk avfall:

Organisk avfall som

 • Park- og hageavfall
 • Slakteavfall
 • Organisk slam