Eksplosjonsfarlig avfall

Eksplosjonsfarlig stoff skal håndteres slik at det minimerer faren for omgivelsene. Eksplosiv vare regnes ikke som avfall, og regnes som eksplosiver fra tilvirkning og til de er sprengt eller tilintetgjort.
 
Eksplosjonsfarlig avfall kan være:
 • Sprengstoff (eks: nitroglyserin, nitriocellulose, trinitrotoluen, hexogen, dynamitt, nitratsprengstoff)
 • Krutt (eks: røksvakt krutt, svartkrutt)
 • Tennmidler brukt sammen med andre eksplosiver
 • Ammunisjon (eks: patroner, hylser, prosjektiler, håndgranater, bomber, raketter, miner, lys-, brann- og røkbokser)
 • Pyroteknisk vare (eks:fyrverkeri, fyrstikker, lys-, røk- og brannsatser)
Hvorfor sikker håndtering av eksplosjonsfarlig avfall?
 • Minimere risiko for for brann, eksplosjon, uhell og ulykker
 • Hindre at eksplosjonsfarlige stoffer kommer på avveie eller i urette hender

Håndtering av Eksplosjonsfarlig avfall

 • Den som produserer, importerer eller forhandler eksplosiv vare eller produkter som inneholder eksplosiv vare, har plikt til å ta imot tilsvarende varer i retur når de skal tas ut av bruk og kasseres (kan kreve betaling)
 • Eksplosiver som er skadet (eks: fuktighet, forurensning og alder) skal ikke brukes, men tillintetgjøres.
 • Alle som skal oppbevare og/eller tillintetgjøre eksplosiver må ha tillatelse fra myndighetene.
 • Eksplosiver som er klassifisert etter farlighetsgrad i henhold til FNs rekommandasjoner omhandles av forskrift for transport av farlig gods.