Syrer

 Syrer er som regel flytende væske og kommer på flasker eller kanner. Konsentrerte stoffer reagerer kraftig med andre stoffer. 

 

Vanlige produkter:

Salpetersyre, saltsyre, svovelsyre, maursyrer

 

Hvorfor sortere syrer?

  • Leveringspliktig: syrer er farlig avfall og skal leveres inn til godkjent mottak
  • Helsefare/miljøfare: Fare for etseskader på hud og øyne. 
  • Forsvarlig behandling: Avfallet sendes videre til anlegg som nøytraliserer syrene.

Håndtering av Syrer

  • Syrer er farlig avfall og skal deklareres. Organiske syrer og uorganiske syrer deklareres hver for seg.
  • Syrer og baser skal ikke blandes. 
  • Alle syrer kan etse hud og øyne. Uorganiske syrer er som regel farligere enn de organiske. Unngå søl og sprut på hud og øyne. Bruk verneutstyr ved håndtering. 
  • Hvis det ikke oppbevares i originalemballasjen, må det merkes med hva det inneholder.