Bekjempningsmidler

Bekjempningsmidler er som regel flytende stoffer på kanner og lignende. Kan også være i pulverform. Gamle plantevernmidler kan også inneholde kvikksølv. Emballasje som er tom, men ikke rengjort er også farlig avfall. 
 
Vanlige produkter er rottegift, insektsspray, ugressmiddel, soppmiddel, bunnstoff til båt m.fl. 
 
Hvorfor sortere?
  • Leveringspliktig: Bekjempningsmidler er farlig avfall og skal leveres inn til godkjent mottak
  • Helsefare/miljøfare: Bekjempningsmidler er svært helseskadelige gifter som ikke må slippe ut i naturen. Ved riktig levering blir avfallet tatt hånd om på en forsvarlig måte, og brennes i egnede anlegg. 

Håndtering av Bekjempningsmidler

  • Alle typer bekjempningsmidler er farlig avfall og skal deklareres. Bekjempningsmidler med og uten kvikksølv deklareres hver for seg. 
Disse stoffene er gifter som skal ta livet av uønskede dyr og organismer. Stoffene er helsefarlige og må ikke slippe ut i naturen. Bruk verneutstyr ved håndtering, og unngå hudkontakt og innånding. Unngå søl. Dersom noe lekker ut, tørk opp med noe som absorberer væsken. Det du tørker opp med er også farlig avfall.