Slik sorterer du lyslenken (og annet elektrisk avfall)

Festen er ikke over for lyslenka, selv om den slutter å fungere. Elektriske produkter inneholder verdifulle materialer det er lite av i verden, som vi må bruke om igjen så lenge som mulig.

Slik gjør du det

  • Ha et sted hjemme der du samler ødelagt elektronikk, og ta det med deg når du skal på butikken
  • Som privatperson kan du levere elektrisk avfall gratis til butikker som selger samme type produkter. Som bokhandlere, dagligvarebutikker og elektrobutikker. En ødelagt elektrisk leke kan for eksempel leveres inn til  en lekebutikk, selv om det ikke var akkurat der du kjøpte den.
  • Elektrisk avfall kan også leveres gratis hos nærmeste gjenvinningsstasjon, eller på kommunale mottak for elektrisk avfall.

Hva blir det elektriske avfallet til?

Det første som skjer er alltid at produktene blir miljøsanert, det vil si at komponenter som inneholder miljøgifter blir tatt ut og håndtert forsvarlig. Elektrisk avfall kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer. De må derfor demonteres det i egne behandlingsanlegg, for å unngå spredning av miljøgifter. Deler som inneholder miljøgifter blir behandlet som farlig avfall.

Elektriske og elektroniske produkter inneholder i tillegg verdifulle materialer som det er knapphet på i verden, og som kan brukes om igjen. Det er mindre forurensende å gjenvinne materialer enn å utvinne nye råstoffer fra naturen. Mye elektronikk inneholder i tillegg materialer som kan være svært forurensende og helseskadelig å utvinne. Når du leverer inn elektrisk avfall til gjenvinning blir miljøgiftene håndtert ansvarlig. Minst minst 78 prosent av materialene gjenvinnes (2018) og brukes som råvarer i nye produkter.