Jord sorteres som Rene masser eller Bygge- og rivningsavfall.

Dette kan ikke leveres på Vestby Gjenvinningsstasjon

Dette kan ikke leveres på Vestby Gjenvinningsstasjon

Dette kan ikke leveres på Vestby Gjenvinningsstasjon

Dette kan ikke leveres på Vestby Gjenvinningsstasjon

Rene naturlige masser kan benyttes til utfyllingsformål uten spesiell tillatelse. Massene må ikke inneholde eller være forurenset av annet avfall, farlig avfall eller stoffer som kan være til skade eller ulempe for miljøet. 

Bearbeidede materialer som betong, asfalt, jern og glass kan ikke klassifiseres som rene masser.

Rene masser

Rene masser er ikke-forurenset jord, grus, sand, stein, leire, torv og myr.


Visste du at…

…det hvert år oppstår omtrent 1,6 millioner tonn avfall fra nybygg, rehabilitering og riving. Det er nesten like mye som alt husholdningsavfall i Norge til sammen.