Gulvbelegg sorteres som Bygge- og rivningsavfall eller Asbest.

Kan inneholde miljøgiftene:

  • Ftalater (DEHP)

    DEHP er giftig og kan skade evnen til å få barn og føre til skader på fosteret. DEHP er påvist i morsmelk. Det forskes på om det er en sammenheng mellom eksponering for ftalater i husstøv og astma/allergi. DEPH er forbudt i leker, småbarnsprodukter og kosmetikk.

  • Klorparafiner

    Klorparafiner brytes langsomt ned i miljøet og kan hope seg opp i mennesker og dyr. Stoffene er også svært giftige for livet i vann. Klorparafiner er funnet flere steder i næringskjeden, blant annet i fisk, fugl og morsmelk. Stoffene kan overføres til barn via morsmelk og kan føre til nedsatt vekst, forsinket utvikling og effekter på hukommelse og læring. Kortkjedete klorparafiner kan være kreftfremkallende.

Gulvbelegg kan inneholde ftalater og må derfor håndteres som farlig avfall.

Rene naturlige masser kan benyttes til utfyllingsformål uten spesiell tillatelse. Massene må ikke inneholde eller være forurenset av annet avfall, farlig avfall eller stoffer som kan være til skade eller ulempe for miljøet. 

Asbest skal pakkes inn i to lag med bygningsplast og skal være tydelig merket "asbest" før det leveres på gjenvinningsstasjonen.

Bygge- og rivningsavfall

Bygge- og rivningsavfall er avfall som kommer etter oppussing hjemme. Du kan levere de fleste typer bygge- og rivningsavfall til din nærmeste gjenvinningsstasjon.

En del byggavfall inneholder farlige stoffer som kan være skadelige når det rives, knuses eller kastes. Det er derfor viktig at du sorterer avfallet underveis i oppussingen, og leverer inn dette avfallet slik at det kan håndteres på riktig måte.

Hva blir det til

Asbest graves ned på deponier som er godkjent for dette formålet.

Visste du at…

…det hvert år oppstår omtrent 1,6 millioner tonn avfall fra nybygg, rehabilitering og riving. Det er nesten like mye som alt husholdningsavfall i Norge til sammen.