Hva betyr merkene på emballasjen?

På emballasje og produkter du kjøper er det mange forskjellige merker. Merkenes funksjon kan være å gi informasjon om materialet emballasjen eller produktet er laget av, hvordan det skal sorteres eller kriterier som oppfylles. Her har vi laget en oversikt over de mest vanlige merkene og hva de betyr for deg.

Savner du noen merker? Ta kontakt med oss slik at vi kan få oppdatert oversikten.

Kildesortering og håndtering

Disse merkene forteller deg hva du skal gjøre med emballasjen eller produktet etter bruk.

Merket betyr at emballasjen skal sorteres som plastemballasje. Du finner merket på på emballasje av plast som har vært rundt og beskyttet matvarer og andre produkter.

Merk: om emballasjen har faremerker på skal den behandles spesielt. Se oversikt over faremerkene lenger ned og hva disse betyr.

Mer om plastemballasje

Gammelt merke:

Emballasje med dette merket sorteres som glass- og metallemballasje.

Du finner merket på emballasje av glass det har vært mat, drikke eller andre husholdningsvarer i, da du kjøpte det.

Mer om glassemballasje

Gammelt merke:

Emballasje med dette merket sorteres som glass- og metallemballasje.

Du finner merket på emballasje av metall det har vært mat, drikke eller andre husholdningsvarer i, da du kjøpte det.

Merk: om emballasjen har faremerker på skal den behandles spesielt. Se oversikt over faremerkene og hva disse betyr.

Mer om metallemballasje

Gammelt merke:

I de aller fleste kommuner skal emballasje med dette merket sorteres som papp og papir.

Du finner merket på emballasje av papp- og kartong, som for eksempel frokostblandingsesker, pizzakartonger eller flytteesker.

Mer om papp

Mer om emballasjekartong

Gammelt merke:

Drikkekartonger sorteres sammen med papp og papir.

Du finner merket på kartonger som har inneholdt melk, juice, sauser, hakkede tomater og lignende. Disse har et belegg på innsiden av enten plast eller aluminium.

Mer om drikkekartong

Gammelt merke:

Produkter og emballasje med dette merket sorteres som papir.

Mer om papir 

Produkter og emballasje med dette merket sorteres som restavfall. Restavfallet er det som blir igjen når du har sortert ut det som er mulig å kildesortere der du bor. Det som er for stort for restavfallsposen hjemme leverer du til din nærmeste gjenvinningsstasjon.

Mer om restavfall 


Pant

Bokser og flasker merket med dette merket, skal pantes. Når du panter får du tilbake pantebeløpet du betalte da du kjøpte produktet.

Alle butikker og kiosker som selger flasker og bokser med pant er pliktige til å ta imot og utbetale pant. Butikker og kiosker uten panteautomat kan kun ta imot en begrenset mengde, og kan henvise deg til en butikk med automat om du har mye som skal pantes.

Mer om flasker og bokser med pant


Batterier

Merket betyr at du ikke skal kaste batterier eller elektriske produkter i restavfallet. Dette merket finner du på emballasjen til batterier og elektriske produkter. I tillegg skal all elektronikk være merket med dette symbolet. Dette er for å unngå brannfare og miljøgifter på avveie. I tillegg inneholder både batterier og elektronikk råstoffer det er begrenset av som vi ønsker å gjenvinne.

Elektrisk avfall og batterier kan du levere gratis til nærmeste gjenvinningsstasjon eller til alle butikker som selger tilsvarende produkt, for eksempel elektroforhandler, dagligvare, lekebutikk, lampebutikk, bokhandel eller lignende, uavhengig om de fører samme merke eller ikke.

Står det to bokstaver under symbolet betyr det at batteriet/produktet inneholder et av de tre miljøskadelige tungmetallene:

  • Cd: inneholder kadmium
  • Hg: inneholder kvikksølv
  • Pb: Inneholder bly

Mer om batterier 

The litter man

Merket skal minne folk på at de ikke skal kaste emballasjen i naturen, men kaste den i et søppelspann. Merket sier ingenting om hvordan emballasjen skal sorteres. Merket kalles “The litter man”, og kommer opprinnelig fra Storbritannia.

Mer The litter man

Produsentsymboler

Dette er merker som gir informasjon om produktet eller emballasjen, men de gir ingen informasjon om hvordan produktet/emballasjen skal håndteres etter bruk.

Grønt Punkt merke

Merket betyr at produsenten av produktet har betalt den pålagte emballasjeavgiften. Emballasjeavgiften skal dekke det det koster å samle inn og gjenvinne emballasjen. Alle produsenter som er medlem i et returselskap har betalt emballasjeavgiften og kan bruke dette merket.

Merket sier ingenting om hvordan emballasjen skal sorteres.

Mer om ordningen

Oversikt over returselskap i Norge 

Materialmerker

Dette er merker produsenter bruker for å si noe om hvilke materialer emballasjen eller produktet er laget av.

Merket sier ingenting om hvordan emballasjen eller produktet skal sorteres.

CE-merket

CE-merket betyr at produsenten selv garanterer for at grunnleggende sikkerhetskrav for produktet er oppfylt og kan dokumenteres.

Produsentene er selv ansvarlig for at produktene er riktig merket. CE-merket sier ingenting om hvilken kvalitet produktet har eller om produktet er kontrollert av en 3.part eller et eksternt organ. Kravene til CE-merket er del av et EU-direktiv og EØS-avtalen.

Mer om CE-merket

Faresymboler

Faremerker forteller hva slags giftige stoffer produkter inneholder. Om produkter med faremerket har innhold eller er tomt etter bruk, har betydning for hvordan det skal sorteres.

Giftinformasjonen gir deg hjelp og råd ved akutte forgiftninger og forgiftningsfare. De forteller deg hva som er giftig, hvilke symptomer du får og hvilken behandling som er nødvendig. Giftinformasjonen har døgnåpen vakttelefon på 22 59 13 00.

Mer om faremerkene

Akutt giftig

Produkter merket med dette symbolet inneholder kjemikalier som er akutt giftige og kan gi livstruende skader ved svelging, hudkontakt og/eller innånding.

Beholdere merket med dette symbolet skal leveres som farlig avfall uansett om det er tomt for innhold eller ikke.

Etsende

Beholdere med dette symbolet leveres som farlig avfall om det fortsatt er innhold igjen. Er beholderen tom for innhold og drypptørr, kan den sorteres som plastemballasje.

Produkter merket med dette symbolet inneholder kjemikalier som forårsaker etseskader ved hudkontakt, innånding, svelging, øyekontakt eller lignende. Symbolet brukes også for kjemikalier som er etsende for metaller.

Kronisk helsefare

Produkter merket med dette symbolet skal i tillegg være tydelig merket med enten “Fare” eller “Advarsel”, avhengig alvorlighetsgraden.

  • Fare: Beholdere merket med dette symbolet og “Fare” skal leveres som farlig avfall uansett om det er tomt for innhold eller ikke.
  • Advarsel: Beholdere med dette symbolet og “Advarsel” leveres som farlig avfall om det er innhold igjen. Er beholdere tom for innhold og drypptørr, kan den sorteres som plastemballasje.

Produkter merket med dette symbolet inneholder kjemikalier som forårsaker kroniske helseskader som for eksempel kreft, skader på arvestoffet og redusert fruktbarhet, eller som kan gi allergi ved innånding, kjemisk lungebetennelse eller andre alvorlige skader.

Helsefare

Beholdere med dette symbolet leveres som farlig avfall om det er innhold igjen. Er beholderen tom for innhold og drypptørr, kan den sorteres som plastemballasje.

Produkter merket med dette symbolet inneholder kjemikalier som er farlige ved innånding, hudkontakt eller svelging. Merket brukes også for kjemikalier som virker irriterende på hud, øyne og luftveier, gir allergiske hudreaksjoner, døsighet og svimmelhet.

Miljøfare

Beholdere med dette symbolet leveres som farlig avfall om det er innhold igjen. Er beholdere tom for innhold og drypptørr, kan den sorteres som plastemballasje.

Produkter merket med dette symbolet inneholder kjemikalier som er giftige på kort eller lang sikt for vassdrag, innsjøer, fjorder og sjøområder. Disse produktene skal oppbevares og håndteres slik at kjemikaliene, ved bruk eller som avfall, ikke skader miljøet.

Eksplosjonsfarlig

Beholdere merket med dette symbolet skal leveres som farlig avfall uansett om det er tomt for innhold eller ikke.

Produkter merket med dette symbolet inneholder kjemikalier og gjenstander som er eksplosjonsfarlige dersom de utsettes for slag, friksjon, gnister eller varme.

Brannfarlig

Produkter merket med dette symbolet skal i tillegg merkes med enten “Fare” eller “Advarsel”, avhengig alvorlighetsgraden.

  • Fare: Beholdere merket med dette symbolet og “Fare” skal leveres som farlig avfall uansett om det er tomt for innhold eller ikke.
  • Advarsel: Beholdere med dette symbolet og “Advarsel” leveres som farlig avfall om det er innhold igjen. Er beholdere tom for innhold og drypptørr, kan den sorteres som plastemballasje.

Beholdere merket med dette symbolet inneholder kjemikalier som er brannfarlige og kan brenne voldsomt ved antenning eller varmetilførsel. Enkelte kjemikalier utvikler brannfarlig gasser i kontakt med vann eller selvantenner i luft.

Oksiderende

Beholdere merket med dette symbolet skal leveres som farlig avfall uansett om det er tomt for innhold eller ikke.

Beholdere merket med dette symbolet inneholder kjemikalier som kan forårsake brann.

Gass under trykk

Beholdere merket med dette symbolet skal leveres som farlig avfall uansett om det er tomt for innhold eller ikke.

Beholdere merket med dette symbolet inneholder gass eller andre kjemikalier som er trykksatt, eller gass som er flytende ved svært lav temperatur. Beholderen kan eksplodere ved ytre brann.

Følbar advarselsmerking

For å hjelpe synshemmede med å identifisere produkter med faremerker blir beholdere merket med en følbar opphøyd trekant på emballasjen.