Hvorfor er det viktig å gjenvinne elektronikk?

Å gjenvinne elektronikk gir: 

  • Redusert behov for utvinning av verdifulle og sjeldne metaller. I elektronikk brukes en rekke metaller det er knapphet på, som indium, magnesium og sjeldne jordarter som neodym. I stedet for å hente ut ny råvarer, kan disse brukes på nytt. 
  • Reduserte inngrep i naturen og lavere klimagassutslipp. Gruvedrift er svært miljøbelastende og ødelegger store jordarealer, og transport over lange avstander gir høyt energiforbruk. Derfor er det svært miljøbesparende å ta ut metaller fra elektronikken og bruke de på nytt i nye produkter. 
  • Sikker håndtering av miljøgifter. Når ødelagt elektronikk håndteres forsvarlig sikrer vi at miljøgifter ikke slippes ut og skader mennesker og natur.
Metaller fra gjenvunnet elektronikk reduserer behov for uttak av naturressurser.

Hvordan gjenvinnes elektronikk?

Du leverer elektronikk gratis til alle butikker som selger samme type produkt eller kommunale gjenvinningsstasjoner. Etter innlevering blir elektronikken sortert og fraktet til behandlingsanlegg. 

På behandlingsanleggene grovsorteres produktene i ulike kategorier, som småelektronikk, brunevarer, hvitevarer og lyspærer/lysstoffrør. 

Før produktene sendes videre, vil miljøfarlige komponenter og stoffer fjernes i tillegg til finsortering av deler. For eksempel vil batterier tas ut, kjøleskap tømmes for farlige gasser, og kvikksølv, olje og andre væsker vil fjernes. Store deler av jobben skjer manuelt. Mye av dette regnes som farlig avfall, som gjenvinnes eller destrueres på en sikker måte. 

Elektronikken blir så sendt videre til kverner for å separere de ulike materialene fra hverandre. Magneter blir brukt for å hente ut ulike metall som jern, aluminium, kobber, mens det benyttes vannbad for å hente ut ulike typer plastmaterialer. Plast som inneholder miljøgiften bromerte flammehemmere destrueres. 

Metallene blir sendt til smelteverk og smeltes om. Metaller som jern, aluminium, kobber, gull og sølv, skilles fra hverandre gjennom elektrolyse og ulike smeltepunkt.

Elektronikken består av mange komponenter med verdifulle ressurser (Foto: Marijana1, Pixabay)

Hva blir elektronikken til?

Materialene som hentes ut fra elektronikken blir råvarer som brukes på lik linje med råvarer utvunnet fra grunn av. De gjenvunnede råvarene blir brukt til produksjon av nye produkter. For eksempel kan stål bli til nye bygninger og veier, aluminium kan bli til bildeler, og gull og palladium kan inngå il ny elektronikk.