sortere.no / Hvorfor / Skill deg fra miljøgiftene – på en ryddig måte

Skill deg fra miljøgiftene – på en ryddig måte

Vi omgir oss med farlige stoffer hver dag – som blant annet finnes i batterier, maling, lyspærer og vaskemidler. Det er ikke farlig å bruke flesteparten av disse produktene, men det er viktig at de ikke havner i restavfallet når du er ferdig med dem.

Skill deg fra miljøgiftene – på en ryddig måte

VÆR BEVISST: Hva du gjør med det farlige avfallet ditt har noe å si – både for natur, dyr og mennesker. Selv små mengder miljøgift kan gjøre stor skade, så derfor er det viktig at selv små ting som batterier og lyspærer leveres inn. Da blir miljøgiftene tatt hånd om på en forsvarlig måte. Foto: Åsa Maria Mikkelsen/LOOP

FAKTA

Hva er vitsen? Kildesorterer vi ikke farlig avfall og EE-avfall kan miljøskadelige stoffer lekke ut i naturen og skade natur, dyr og mennesker. Selv små mengder miljøgift kan gjøre stor skade, så det er viktig at selv miljøskadelige batterier og lyspærer leveres inn. Da blir miljøgiftene tatt hånd om på en forsvarlig måte.

Hvordan sortere? Emballasje som er merket med disse symbolene kan sorteres som plastemballasje når den er tom og drypptørr: *Helsefarlig (utropstegn). *Miljøfarlig (død fisk ved et dødt tre). *Etsende (dryppende reagensrør). *Brannfarlig (flamme) og kronisk helsefare (sprukket overkropp), så sant det også står “advarsel” under disse faresymbolene. Er det andre faremerker på emballasjen, eller står det “fare” under et av faremerkene, skal du alltid levere den som farlig avfall. Er du i tvil om noe er farlig avfall eller ikke kan du søke det opp i Sortere sin søkemotor, eller så kan du levere det som farlig avfall, for å være på den sikre siden.

Hva bør jeg huske på? Husk å oppbevare farlig avfall på trygg avstand fra barnehender, for eksempel i skap som barna ikke rekker opp til.
Hvor mye gjenvinnes? Mellom 10-20 prosent av alt farlig avfall blir materialgjenvunnet og mengden farlig avfall i Norge er mer enn doblet siden 1999 (Kilde: Miljødirektoratet/Miljøstatus.no). Det viktigste i gjenvinningsprosessen er å sørge for at miljøgiftene i det farlige avfallet blir håndtert ansvarlig, så de ikke skader natur, dyr og mennesker.

Hvem har ansvaret? Mesteparten av det farlige avfallet som behandles i Norge går til NOAHs anlegg for behandling av farlig avfall på Langøya utenfor Holmestrand. Her kan du lese mer om hvordan avfallet behandles og gjenvinnes.

Foto: Trond Høines / LOOP

HVA ER FARLIG AVFALL, EGENTLIG? 

Farlig avfall er avfall som ikke skal håndteres sammen med annet avfall, fordi det kan føre til alvorlig forurensing, eller skade dyr og mennesker. Farlig avfall ble tidligere kalt spesialavfall, og mange kaller det fremdeles det.

Miljøgifter i elektronikk
I elektriske småapparater finner vi ofte ulike miljøgifter, for eksempel bromerte flammehemmere som skal gjøre apparater mindre brennbare. Andre vanlige miljøgifter er aren, bly, ftalater og kadium, og i eldre apparater kan det også være kvikksølv.

Det finnes miljøgifter i mer enn du tror. Snur du på produktene du har på badet eller i boden, blir du kanskje overrasket over hvor mange av dem som er merket med faresymboler eller forhåndsregler. Disse produktene inneholder farlige stoffer over en viss mengde, og derfor er det viktig at du leverer dem inn på riktig måte.

Hvordan vet jeg om noe er farlig avfall eller ikke?

Er det noe igjen i en beholder som har ett eller flere faresymboler, skal den alltid leveres som farlig avfall. Noen beholdere kan sorteres som plastemballasje når de er tomme, men det kommer an på hvilke faremerker de er merket med. Under finner du en oversikt over disse symbolene, og hvordan du skal sortere beholdere med disse symbolene på, når de er tomme for innhold.

Synes du det begynner å bli farlig komplisert?

Heldigvis finnes det en enkel løsning. Skriv inn produktet du lurer på, i søkefeltet under, for å få svar på hvordan du for eksempel skal håndtere korrekturlakk eller maling. Er du fremdeles i tvil er det best å ikke ta sjanser: Lever beholderen som farlig avfall, så du er sikker på at t miljøfarlige stoffer ikke lekker ut i naturen.

Farlig avfall:

Har du en beholder som er merket med ett eller flere av disse symbolene skal den leveres som farlig avfall, uansett om den er tom eller ikke:

Illustrasjon: sortere.no/Paraply studio

Plastemballasje:

Har du en beholder som er merket med ett eller flere av disse symbolene kan den leveres som plastemballasje, så sant den er tom og drypptørr. Er det fortsatt innhold i beholderen skal den leveres som farlig avfall:

Illustrasjon: sortere.no/Paraply studio

Hvorfor skal ikke farlig avfall i restavfallet?

Hvis ikke farlig avfall håndteres riktig kan helse- og miljøskadelige stoffer lekke ut i naturen og skade natur, dyr og mennesker. Det samme gjelder elektrisk og elektronisk avfall som ofte kalles EE-avfall. Miljøfarlig avfall som kastes i restavfallet kan lekke ut i naturen, fra avfallsanlegg som ikke er tilpasset farlig avfall, eller over tid gjennom avløpsvann. Miljøgifter kan være allergi- eller kreftfremkallende, de kan påvirke fruktbarheten eller nervesystemet, eller så kan de føre til fosterskader.

Hva gjør jeg med det farlige avfallet?

Batterier og lyspærer kan leveres på matbutikken. Elektriske produkter kan leveres til butikker som selger tilsvarende produkter, uten at du trenger å kjøpe noe nytt. Farlig avfall kan leveres på gjenvinningsstasjonen, miljøstasjonen, eller på et annet kommunalt mottak for farlig avfall. På sortere.no finner du ditt nærmeste leveringssted.