Lover og regler - bedriftens rettigheter og plikterLover og regler

Lovverket gir både plikter og rettigheter for bedriftene. På denne siden finner du informasjon om hva lovverkene regulerer og en kortfattet beskrivelse av praktisk betydning for bedrifter.

Overordnet lovverk

Avfallsforskriften

Avfallsforskriften skal bidra til å forebygge og redusere miljøproblemer, hindre forsøpling, og sikre høy grad av gjenvinning når ulike produkter ender som avfall.

Viktig å vite om Avfallsforskriften

 • Forskriften omfatter bestemmelser og plikter ved håndtering av avfall fra avfallet oppstår til det er behandlet (oppbevaring, sortering, transport, innlevering, mottak, behandling med mer)
 • Kapitlene i avfallsforskriften omhandler ulike avfallstyper og under de ulike avfallstypene under gis mer informasjon om hva avfallsforskriften betyr i praksis for bedrifter

Avfallsforskriften kalles også Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall

Forurensningsloven

Forurensningsloven skal verne ytre miljø mot forurensning, redusere eksisterende forurensning, redusere mengde avfall og å fremme bedre behandling av avfall. Loven skal sikre at forurensning og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivsel eller skade naturen.

Viktig å vite om forurensningsloven:

 • Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet
 • Næringsavfall skal bringes til lovlig avfallsanlegg med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte
 • Kommunene er ansvarlig for innsamling av avfall fra husholdninger og ikke avfall fra bedrifter
 • Bedrifter må selv gjøre avtale med et avfallsselskap og finne en måte å organisere kildesortering og avfallshåndtering.

Forurensningsloven kalles også Lov om vern mot forurensninger og om avfall.

Lover relatert til avfallstyper

Batterier

Avfallsforskriften kapittel 3: Kasserte batterier

Forskriften skal bidra til å redusere miljøproblemer batterier gir når de ender som avfall og sikre høy gjenvinningsgrad.

Viktig å vite om kasserte batterier:

 • Bedrifter kan levere løse batterier til forhandlere uten å betale for det.
 • Forhandlere er pliktig til ta i mot alle batterier av typene de selger uavhengig av merke eller fabrikat

Betong- og teglavfall

Forskrift under arbeid

Ny forskrift er under utforming. Formålet med forskriften er å fremme gjenvinning av betong- og teglavfall og destruksjon av miljøgiften PCB.

Bygg- og anleggsavfall

Det er utarbeidet egne forskrifter for avfallshåndtering i bygg- og anleggsbransjen. Dette kommer i tillegg til Forurensningsloven og forskrifter knyttet til ulike avfallstyper.

Byggteknisk forskrift (Forskrift om tekniske krav til byggverk, TEK17)
Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.

Viktig å vite om bygg- og anleggsavfall i TEK 10:

 • Bedrifter skal utarbeide avfallsplan for tiltak over et visst bruttoareal. Krav om avfallsplan kan slå inn på tiltak over 100 m2 BRA eller tiltaket gir mer enn 10 tonn avfall. Se detaljer i lovverkets paragraf §9-6.
 • Det stilles krav om at minimum 60% av avfallet skal sorteres i ulike avfallstyper og leveres til godkjent mottak eller direkte til gjenvinning
 • Bedrifter skal håndtere avfall på en måte som medfører minst mulig belastning på naturressurser og ytre miljø.
 • Det skal tilrettelegges for kildesortering av avfall slik at det ikke oppstår sjenerende støy, lukt eller annen ulempe.
 • Bedrifter som endrer eller river eksisterende byggverk skal foreta kartlegging av bygningsdeler, installasjoner og lignende som kan utgjøre farlig avfall, samt utarbeide miljøsaneringsbeskrivelse. Dette gjelder alle tiltak.
 • Bedrifter skal utarbeide sluttrapport som viser faktisk disponering av avfall, fordelt på ulike avfallstyper og -mengder. Levering til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning skal dokumenteres.

Byggesaksforskriften (Forskrift om byggesak, SAK 10)

Forskriften skal blant annet bidra til effektiv og forsvarlig saksbehandling og oppfølging av byggesaker for å ivareta samfunnsmessige hensyn.

Viktig å vite om bygg- og anleggsavfall i byggesaker:

 • Bedriften (ansvarlig søker/tiltakshaver) skal sørge for og er ansvarlig for at det blir utarbeidet avfallsplan, miljøsaneringsbeskrivelse, sluttrapport for avfallshåndtering og innhentet dokumentasjon for faktisk disponering av avfall. Den som utfører oppdraget er ansvarlig.
 • Avfallsplan skal kunne fremlegges ved tilsyn
 • Sluttrapport, med oversikt over leverte mengder avfall og disponering, skal sendes til kommunen sammen med søknad om ferdigattest

Dekk

Avfallsforskriften kapittel 5: Innsamling og gjenvinning av kasserte dekk
Forskriften skal bidra til mest mulig gjenvinning av dekk.

Viktig å vite om kasserte dekk:

 • Bedrifter kan levere dekk til dekkforhandlere uten å betale for det
 • Produsenter og importører har plikt til å sørge for gjenvinning av dekk

EE-Avfall

Avfallsforskriften kapittel 1: Kasserte elektriske og elektroniske produkter
Forskriften skal bidra til å redusere miljøproblemer EE-produkter gir når de ender som avfall og sikre at avfallet gjenvinnes på best mulig måte.

Viktig å vite om EE-avfall

 • Bedrifter kan levere EE-avfall gratis til mottak som har avtale med et godkjent returselskap for EE-avfall
 • Bedrifter kan levere EE-avfall til forhandlere uten å betale for det, men forhandlere har mulighet til å kreve nykjøp av tilsvarende mengde produkter.
 • EE-avfall er ikke deklareringspliktig med unntak av lyskilder som sparepærer og lysstoffrør

banner

Eksplosjonsfarlig avfall

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff
Forskriften skal sikre forsvarlig håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer for å minimere risiko for brann, eksplosjon, uhell og ulykker.

Viktig å vite om eksplosjonsfarlig avfall

 • Bedrifter kan levere kasserte eksplosiver tilbake til produsenter, importører og forhandlere
 • Alle som skal oppbevare og/eller tillintetgjøre eksplosiver (eks: skadede eksplosiver) må ha tillatelse fra myndighetene

Forskrift om landtransport av farlig gods – kapittel 4

Forskriften skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot uhell, ulykker og uønskede tilsiktede hendelser ved landtransport av farlig gods.

Viktig å vite om landtransport av eksplosjonsfarlig avfall:

 • Det er forbud mot samlasting av sprengstoff og tennere
 • Kun eksplosiver i klasse 1 kan lastes og losses på offentlig sted når det er et brukersted eller har tillatelse til oppbevaring
 • Eksplosiver som er klassifisert etter farlighetsgrad i henhold til FNs rekommandasjoner
 • Det er pålagt med ADR-bevis for transport av over 500 kg farlig og eksplosjonsfarlig avfall

Emballasje for drikkevarer

Avfallsforskriften kapittel 6: Retursystemer for emballasje til drikkevarer

Forskriften skal sikre høy returgrad av emballasje for drikkevarer.

Viktig å vite om emballasje for drikkevarer:

 • Bedrifter kan levere pant (tomemballasje) til utsalgssteder som selger drikkevarer med pant. Alle slike utsalgsteder inngår i panteordning og plikter å ta imot tomemballasje som de selv selger.
 • Pantebeløpet kan kreves utbetalt kontant fra utsalgsstedene.

Farlig avfall

Avfallsforskriften kapittel 11: farlig avfall
Forskriften skal sikre at farlig avfall tas hånd om på en slik måte at det ikke skaper forurensning eller skade på mennesker eller dyr, samt bidra til hensiktsmessig og forsvarlig håndtering.

Viktig å vite om farlig avfall i avfallsforskriften:

 • Bedrifter skal levere farlig avfall til godkjente mottak
 • Bedrifter skal deklarere alt farlig avfall og legge ved informasjon om avfallet
 • Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall
 • Farlig avfall skal ikke blandes sammen om det er fare for forurensningen eller kan gi andre problemer
 • Alle som oppbevarer/transporterer/håndterer farlig avfall skal gjøre tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker/dyr.
 • Bedrifter kan levere inntil 1 tonn farlig avfall per år til kommunen

Forskrift om landtransport av farlig gods
Forskriften skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot uhell, ulykker og uønskede tilsiktede hendelser ved landtransport av farlig gods.

Viktig å vite om landtransport av farlig avfall:

 • Forskriften stiller blant annet krav til hvordan farlig gods skal fraktes, krav til kompetanse hos den som frakter og hvordan det er pakket/emballert
 • Bedrifter skal kartlegge farer og problemer som kan oppstå, samt peke ut en eller flere sikkerhetsrådgivere
 • Det er særskilte krav til visse typer gods, kjøretøy og tanker
 • Det er pålagt med ADR-bevis for transport av over 500 kg farlig avfall

Forurensede masser

Forurensningsforskriften kapittel 2: Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider
Forskriften skal sikre at områder med forurenset grunn ikke medfører uakseptabel helse- og miljørisiko i omgivelsene.

Viktig å vite om forurensede masser:

 • Tiltakshaver plikter å gjøre undersøkelser og gjennomføre nødvendige tiltak der det kan være forurenset grunn
 • Det stilles krav om utarbeidelse av tiltaksplan, godkjennelse av kommune og rapportering.
 • Enkelte bergarter, som alunskifer, regnes som farlig avfall. Dette på grunn av syredannelser ved kontakt med luft og vann. Kan også være svakt radioaktive.

Avfallsforskriftens kapittel 9: Deponering av avfall
Forskriften skal sikre at deponering av avfall skjer forsvarlig og kontrollert slik at skadevirkninger på miljøet og menneskers helse forebygges eller reduseres så langt det er mulig.

Viktig å vite om deponering av forurensede masser:

 • Bedrifter som leverer avfall til deponering må dokumentere at avfallet oppfyller kvalitetskrav i henhold til forskriften og som det fremgår av deponiets tillatelse
 • Avfall til deponering skal basiskarakteriseres før levering til deponi
 • Forskriften regulerer hva som ikke er lovlig å deponere og hva som er lovlig å deponere
 • Alle som skal drive deponi for avfall må ha tillatelse etter forurensningsloven.

Kjøretøy

Avfallsforskriften kapittel 4

Forskriften skal sikre forebygging og reduksjon av miljøproblemer kjøretøy forårsaker når de ender som avfall.

Viktig å vite om kjøretøy:

 • For å få vrakpant må bil innleveres til godkjent behandlingsanlegg med hel ramme, chassis eller selvbærende karosseri, hvor understellsnummeret er preget.
 • Vrakpant for kasserte kjøretøy utbetales for enkelte kjøretøysklasser (se kap 4.2 i avfallsforskriften) registrert etter 1. januar 1977, eller registrert tidligere og fortsatt registrert 1. januar 1977.
 • Den som leverer kjøretøyet skal legitimere seg med pass, førerkort eller tilsvarende dokument.

Medisinsk avfall

Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv.

Forskriften skal bidra til å sikre at smittefarlig avfall ikke medfører fare for forurensning eller spredning av smitte til mennesker, dyr eller miljø.

Viktig å vite om smittefarlig avfall:

 • Bedrifter skal levere smittefarlig avfall skal så raskt som mulig for behandling ved anlegg med behandlingstillatelse.
 • Avfallet skal være emballert slik at det egner seg for lagring og transport uten at det medfører smittefare.
 • Emballasjen skal merkes slik at det går klart frem at emballasjen inneholder smittefarlig avfall.
 • Smittefarlig avfall skal ikke blandes med annen type avfall.
 • Smittefarlig avfall skal oppbevares, håndteres og transporteres på en slik måte at det ikke medfører fare for forurensning eller spredning av smitte til mennesker, dyr eller miljø.

Forskrift om landtransport av farlig gods

Forskriften skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot uhell, ulykker og uønskede tilsiktede hendelser ved landtransport av farlig gods.

Viktig å vite om medisinsk avfall:

 • Forskriften stiller blant annet krav til hvordan farlig gods skal fraktes, krav til kompetanse hos den som frakte og hvordan det er pakket/emballert
 • Det stilles også krav om kartlegging av farer og problemer som kan oppstå, samt at det pekes ut en eller flere sikkerhetsrådgivere
 • Merk: Det er særskilte krav til visse typer gods, kjøretøy og tanker

Avfallsforskriften kapittel 9: deponiforbud

Forskriften skal sikre at deponering av avfall skjer på en forsvarlig og kontrollert måte slik at skadevirkninger på miljøet og menneskers helse forebygges eller reduseres så langt det er mulig.

Viktig å vite medisinsk avfall:

 • Det er ikke tillatt å deponere smittefarlig avfall fra sykehus og annen medisinsk eller veterinærmedisinsk virksomhet

Miljøgifter: trikloreten (TRI), hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) og kvikksølv

Avfallsforskriften kapittel 7: Trikloreten

Forskriften skal hindre utslipp til miljøet av trikloreten (TRI) fra TRI-holdig avfall. TRI benyttes til avfetting av metaller og kan være kreftfremkallende, skadelig for organismer i havet og gi langsiktige negative miljøbelasninger.

Viktig å vite miljøgiften trikloreten:

 • Bedrifter kan søke om refusjon av betalt avgift ved innlevering av mer enn 10 kg TRI ved innlevering av TRI-holdig avfall til godkjent gjenvinningsbedrift eller mottak
 • Søknad om refusjon skal ha vedlagt kopi av dokument som viser betalt avgift

Avfallsforskriften kapittel 8: hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK)

Forskriften skal bidra til å redusere utslipp til miljøet av hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK). Dette er gasser som ikke finnes naturlig i atmosfæren og som forsterker drivhuseffekten.

Viktig å vite miljøgiftene hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK):

 • Bedrifter kan søke om refusjon av betalt avgift for mengden HFK og PFK som er levert til destruksjon til godkjent anlegg.
 • Søknad om refusjon må inneholde blant annet resultat fra analyseprøve, dokumentert mengde levert til destruksjonsanlegg og deklarasjonsskjema for deklarasjonspliktig HFK-avfall
 • Rett til refusjon bortfaller om avfallet ikke oppbevares ved destruksjonsanlegget for kontroll i minst to uker etter at søknad om refusjon er innsendt, hvis avfallet i løpet av denne perioden ikke er merket med hvem som har levert avfallet, eller hvis avfallet ikke er påført en referanse til et analysebevis.

Avfallsforskriften kapittel 18: Metallisk kvikksølv og visse kvikksølvforbindelser og -blandinger

Forskriften er en forordning om forbud mot eksport av metallisk kvikksølv og visse kvikksølvforbindelser og -blandinger og krav til sikker lagring av metallisk kvikksølv.

Viktig å vite miljøgiften kvikksølv:

 • Det er forbud mot eksport av metallisk kvikksølv og visse kvikksølvforbindelser og -blandinger
 • Det er krav til sikker lagring av metallisk kvikksølv

PCB-holdige isolerglass

Avfallsforskriften kapittel 14: Kasserte PCB-holdige isolerglass

Forskriften skal legge til rette for at alle kasserte PCB-holdige isolerglassruter blir samlet inn og behandlet forsvarlig (jamfør kapittel 11 om farlig avfall)

Viktig å vite om PCB-holdige isolerglass:

 • Bedrifter som kjøper mer enn 200 isolerglassruter per år, må etterspørre og kunne dokumentere at produsenten er deltager i et godkjent retursystem for PCB-holdige isolerglassruter.
 • En bedrift kan levere inntil inntil 500 kg PCB-holdige isolerglassruter pr. år pr. til kommunen. Dette kommer i tillegg til de mengder farlig avfall bedrifter kan levere til kommunen.

Planter

Forskrift om fremmede organismer

Forskriften skal hindre innførsel, utsetting og spredning av fremmede organismer som medfører, eller kan medføre, uheldige følger for naturmangfoldet.

Viktig å vite om planter og fremmede organismer:

 • Før flytting av løsmasser eller andre masser som kan inneholde fremmede organismer: den ansvarlige skal undersøke om massene inneholder fremmede organismer som kan gi risiko for uheldige følger for det biologiske mangfold dersom de spres.
 • Det skal treffes egnede tiltak for å forhindre slik risiko (eks: bruk av masser fra andre områder, tildekking, nedgraving, varmebehandling, eller levering til lovlig avfallsanlegg.)

Radioaktivt avfall

Avfallsforskriften kapittel 16: Radioaktivt avfall

Forskriften skal sikre at radioaktivt avfall tas hånd om på en slik måte at det ikke skaper forurensning eller skade på mennesker eller dyr, eller fare for dette, og å bidra til et hensiktsmessig og forsvarlig system for håndtering av radioaktivt avfall.

Viktig å vite om radioaktivt avfall:

 • Alle bedrifter som oppbevarer/transporterer/håndterer radioaktivt avfall skal gjøre tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker/dyr.
 • Radioaktivt avfall skal ikke blandes med annet avfall, og ikke sammenblandes dersom dette gir fare for forurensning eller kan skape andre problemer.
 • Bedrifter som leverer radioaktivt avfall skal gi tilstrekkelige opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper, og ved levering fylle ut deklarasjonsskjema godkjent av Statens strålevern.
 • Radioaktivt avfall skal leveres til godkjent mottak eller deponi

Rene masser

Forurensningsforskriften kapittel 2: Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider

Forskriften skal sikre at områder med forurenset grunn ikke medfører uakseptabel helse- og miljørisiko i omgivelsene.

Viktig å vite om rene masser:

 • Rene masser skal ikke overstige normverdi for forurenset grunn
 • Forskriften inneholder oversikt over hvilke normverdier som gjelder