Medisinsk avfall

Medisinsk avfall kan deles inn i to undergrupper:
 
Medisinavfall er ubrukte eller kasserte legemidler/medisiner. Eksempel på produkter: 
 • Emballerte ubrukte legemidler
 • Medisinrester i sprøyteposer/medisinglass,
Smittefarlig avfall er avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling og//eller tilhørende undervisning, forskning og diagnostikk som inneholder levedyktige mikroorganismer eller deres toksiner som kan forårsake sykdom hos mennesker eller andre levende organismer. Eksempel på produkter: 
 • Sekret
 • Bandasje/bleier benyttet til pasienter med alvorlige infeksjoner
 • Kanyler
 • Blodprøveutstyr
Hvorfor håndtere og sortere medisinsk avfall?
 • Unngå at multiresistente bakterier går tilbake til naturen og blir en trussel for liv og folkehelse
 • Unngå fare for forurensning eller spredning av smitte til mennesker, dyr eller miljø
 • Ivareta lovens krav til håndtering av smittefarlig avfall

Håndtering av Medisinsk avfall

Medisinsk avfall er avfall som er farlig for miljøet og som skal behandles særskilt. 
 • Medisinsk avfall skal ikke skal helles i vasken, kastes i restavfallet, i toalettet eller andre steder. 
 • Medisinavfall skal ikke blandes med andre typer avfall, og skal så snart som mulig leveres for destruksjon. 
Håndtering av smittefarlig avfall fra helse- og dyrehelsetjeneste reguleres gjennom egen lovforskrift:
 • Leveringsplikt: smittefarlig avfall skal så snart som mulig bli levert for behandling ved anlegg med behandlingstillatelse.  
 • Emballering og merking: avfallet skal være emballert på en slik måte at det egner seg for lagring og transport uten at det medfører smittefare. Emballasjen skal være merket slik at det går klart frem at emballasjen inneholder smittefarlig avfall.
 • Oppbevaring og transport: Smittefarlig avfall skal ikke blandes med annen type avfall. Smittefarlig avfall skal oppbevares, håndteres og transporteres på en slik måte at det ikke medfører fare for forurensning eller spredning av smitte til mennesker, dyr eller miljø.