Farlig avfall


Farlig avfall er avfall som kan medføre fare for liv, miljø og helse. Derfor er det svært viktig at farlig avfall blir håndtert på riktig måte. Oppstår det farlig avfall i bedriften, har dere ansvar for å vurdere om avfallet er farlig. 

 

Slik kan du identifisere om avfallet er farlig:

 • Avfallet er oppført i den europeiske avfallslisten, EAL 
 • Emballasjen er merket med fareseddel eller faresymbol
 • Det medfølger et sikkerhetsdatablad
 • Kjemiske analyser kan foretas i tvilstilfeller

 

Hvorfor sortere farlig avfall?

 • Farlig avfall er leveringspliktig. Som avfallsbesitter plikter du å levere inn farlig avfall til godkjent mottak. 
 • Ved å levere inn farlig avfall til godkjent mottak sørger du for at det ikke kommer til skade på mennesker eller miljø. 

Håndtering av Farlig avfall

Oppbevaring av farlig avfall
Farlig avfall skal oppbevares slik at det ikke medfører fare for mennesker eller miljø. 
 
Minimumskravene er: 
 • Alle i bedriften som håndterer avfall skal være informert. Vær raus med skiltingen. 
 • Avfallet skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende, helst innelåst i eget rom 
 • Oppbevar avfallet i hel og tett emballasje, helst i originalemballasjen
 • Forskjellige typer avfall må ikke blandes 
 • Avfallsstoffer som kan reagere med hverandre bør ikke oppbevares i nærheten av hverandre 
 • Avfallet bør stå på tett dekke 
 • Ha prosedyrer og utstyr for håndtering av søl og spill 
 • Bruk verneutstyr ved håndtering av farlig avfall
 
Levering av farlig avfall
Alt farlig avfall skal leveres inn til godkjent mottak og skal deklareres. Ubetjente mottak kan kun benyttes av privatpersoner. Det stilles krav til pakking og transport av farlig avfall.
 
Hvis det oppstår mer enn 1 kg farlig avfall i året i din bedrift, skal det leveres inn årlig. Små mengder farlig avfall kan leveres inn på kommunalt avfallsmottak. Kommunen plikter å ta imot inntil 1000 kg per år per bedrift. Bedrifter må betale for å levere farlig avfall, uansett mottak. Det lønner seg å innhente flere tilbud før du leverer avfallet.